Privacy

WMD verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeert WMD u over wie WMD is, voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van WMD.

Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

WMD gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet .

Wie is WMD?
WMD is een bedrijf dat zich met name toespitst op de levering van betrouwbaar en schoon drinkwater aan bijna een half miljoen inwoners van twaalf Drentse gemeenten. Hiervoor produceert WMD jaarlijks ruim 30 miljard liter drinkwater in twaalf drinkwaterproductiebedrijven. WMD is gevestigd aan de Lauwers 3 (9405 BL) Assen.

Verantwoordelijke
WMD is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en de AVG.

Voor welke doeleinden verwerkt WMD uw persoonsgegevens?
WMD verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, waaronder ten behoeve van:

 • het voeren van de klantenadministratie;
 • het opnemen van de meterstanden;
 • het samenwerken met (gemeentelijke) organisaties inzake schuldhulpverlening, melding mogelijk sociale misstanden, melding van vermoedens van strafbare feiten en/of fraudebestrijding;
 • het aanbieden van ondersteuning en dienstverlening via de klantenservice (o.a. inzageverzoeken van de klant);
 • het bevragen van het klantenpanel en het doen van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden;
 • het kunnen leveren van dienstverlening aan klanten via de website van WMD, tabblad ‘Klantenservice’;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen (waaronder onder andere controle van drinkwaterinstallaties en beheer van watermeters).

WMD verwerkt persoonsgegevens onder andere omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar overeenkomsten met klanten, maar ook om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder bijvoorbeeld het voeren van een klantenadministratie. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van de samenwerking met derde partijen (onder andere voor de controle van drinkwaterinstallaties en beheer van watermeters).

WMD verwerkt persoonsgegevens via onder andere de klantenservice en de website. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van WMD. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt WMD uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt WMD?
WMD verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • IBAN;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • meterstanden/verbruik;
 • door de klant verstrekte medische verklaring in het kader van de afsluitregeling kleinverbruikers;
 • klantnummer;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie ID’s of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met de klantenservice. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).

WMD verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt WMD ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Waarvoor gebruikt WMD cookies?

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gebruik van cookies
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Hoe zorgt WMD voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
WMD gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. WMD neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. WMD deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van WMD kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. WMD maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’. Verwerkersovereenkomsten worden ook gesloten met derden die formeel geen persoonsgegevens voor WMD verwerken, maar die vanwege de aard van hun dienstverlening aan WMD de persoonsgegevens die WMD verwerkt zouden kunnen inzien.

Vertrouwelijkheid en beveiliging
WMD neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. WMD kan uw (persoons)gegevens verder alleen met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

WMD en de Gemeenschappelijke Regeling Noordelijk Belastingkantoor delen (persoons)gegevens met elkaar. Het doel van deze gegevensuitwisseling is het controleren en corrigeren van de eigen gegevens. De gegevens die het Noordelijk Belastingkantoor (voorheen Hefpunt) ter beschikking stelt aan WMD betreffen NAW-gegevens, postadres en aantal bewoners. Gegevens die WMD ter beschikking stelt aan Hefpunt betreffen klantnummer, NAW-gegevens, contacthistorie, meterstanden/verbruik en soort meteropname. Een en ander vindt plaats conform de bepalingen in de Wbp en de AVG.

Verder verstrekt WMD persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering), gesloten convenanten of anderszins indien sprake is of lijkt te zijn van een situatie waarbij de openbare orde of veiligheid in het geding is.

Bewaartermijnen
WMD bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Niet-persoonlijke gegevens en materiaal, zoals suggesties en ideeën, die door u naar WMD worden verzonden, worden in beginsel niet vertrouwelijk behandeld en kunnen zonder nadere toestemming en zonder enige (financiële) vergoeding worden gebruikt en gereproduceerd. Door toezending van dergelijke informatie stemt u hiermee in.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?
U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan WMD. Geeft u daarbij duidelijk aan of het gaat om een inzageverzoek op grond van artikel 35 Wbp/15 AVG, een correctieverzoek op grond van artikel 36 Wbp/16 AVG of een verwijderingsverzoek op grond van artikel 36 Wbp/17 AVG. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor WMD) maakt.

Voor de verstrekking van een afschrift van uw (persoons)gegevens kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen. Voor zover dit in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander noodzakelijk is kunnen wij inzage of een afschrift van (persoons)gegevens weigeren. Verwijdering van (persoons)gegevens zullen wij weigeren indien redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van die gegevens voor ons van aanmerkelijk belang is of bewaring op de grond van een wettelijk voorschrift is vereist.

Privacybeleid van derden
Op de website van WMD wordt verwezen naar een aantal andere, niet bij WMD behorende, websites. WMD kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden
WMD werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch contact opneemt met WMD, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coachingsdoeleinden. Na gebruik verwijderen wij het opgenomen gesprek.

Hoe kunt u contact opnemen met WMD?
Voor vragen of verzoeken kunt u telefonisch, via de website of per post contact opnemen met de Klantenservice van WMD. De Klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur via telefoonnummer 0592 854 550. Via internet kunt u wijzigingen doorgeven via het tabblad ‘Klantenservice’ of kunt u WMD een bericht sturen via het tabblad ‘Contact’. Per post kunt u contact opnemen door een brief te sturen aan WMD Drinkwater B.V., postbus 18, 9400 AA Assen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. WMD is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van uw onjuiste of verouderde informatie.

Wanneer is dit Privacy Statement voor het laatst gewijzigd?
WMD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. WMD raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 31 januari 2018.